ankomst.png

Om Dokk1

Alle værktøjer er testet i Dokk1, hvor projektgruppen holder til. Hovedbiblioteket i Aarhus åbnede i Dokk1, med ca. 15.000 m2 i juni 2015. Dokk1 rummer også Borgerservice, ITK samt en række eksterne lejemål. I forhold til det gamle hovedbibliotek er der i Dokk1:

 • 3 gange så meget plads til borgerne
 • 5 gange så stort areal til børn og familier og meget mere teknologi.

Åbningstiden er øget med 33 timer pr. uge, fra 49 timer til 82 timer pr. uge. Biblioteket i Dokk1 er åbent 22 timer pr. uge uden faglig betjening. 

Besøgstallet er steget med ca. 144 % i forhold til besøgstallet i det gamle Hovedbibliotek.

Dokk1 er udstyret med omfattende bygningsteknologi. Alle bygningens styresystemer er bundet sammen i et meget omfattende CTS/IBI system, som kan styre langt de fleste parametre i bygningen. 

Nedenfor finder du brochurer med generel information om Dokk1:

Rum til forandring (bog om Dokk1) [pdf]

Dokk1 og havnebyrum (inkl. kort) [pdf]

Fakta om Dokk1 [pdf]

Tilgængelighed på Dokk1 [pdf]

Bæredygtighed i Dokk1 [pdf]

 

Forbehold

Dokk1 rummer Skandinaviens største folkebibliotek på ca. 15.000 m2, og er udstyret med avancerede IT-systemer, som skal sikre optimal drift af bygningen via data om antal besøgende, anvendelse af bygningen, ressourceforbrug og behov for tilpasning af driften. Projektets ide var at undersøge, hvordan disse data kunne bruges mere specifikt til bygningsevaluering af brugeroplevelser i biblioteket. 

I praksis viste det sig en hel del mere vanskelig end forudset. Flere af målemetoderne viste sig helt uanvendelige, enten fordi omkostningerne i form af licenser eller personalebehov var uforholdsmæssigt høje, eller på grund af juridiske rammer for indsamling og behandling af persondata. Der var også tilfælde, hvor det endnu ikke er lykkedes at få to tekniske systemer til at levere kompatible data.

Et af projektets mål var at udvikle og teste en model, som kunne anvendes af andre biblioteker, som vil optimere bygningernes indretning, faciliteter og wayfinding i forhold til borgernes behov. 
Dette var desværre ikke muligt. Erfaringer fra Smart Library er ikke umiddelbart replikerbare til andre folkebiblioteksbygninger, af to grunde. 
Dels er Dokk1 bestykket med mere og mere avanceret teknologi end noget andet folkebibliotek i Danmark. Desuden er Dokk1 er en helt speciel biblioteksbygning med kæmpestore, åbne rum, høje besøgstal og mange forskellige, samtidige aktiviteter. Mange aktiviteter drives af partnere uden personalets medvirken. Det har derfor været vanskeligt at overskue aktiviteter ved manuelle tællinger. Så de metoder og modeller med kombination af data fra kvalitative og kvantitative kilder og teknologier man ikke umiddelbart replikeres til andre folkebiblioteker. 

 

Om SmartLibrary

Find den afsluttende rapport her

Det strategiske formål med projektet var at få ny, faktuel viden om borgernes brug af nye biblioteksrum. Målet er bygningsevaluering, som kunne bruges til løbende optimering af indretning, wayfinding, åbningstider, udstyr i lokaler, programmer og services.

I projektperioden august 2014 – oktober 2017 blev der udviklet og testet metoder og modeller, som kombinerede forskellige data, bl.a. sensorskabte data og data fra antropologiske undersøgelser. 

Aarhus Kommunes Biblioteker er projektejer, og alle metoder blev testet i de nye biblioteksrum i Dokk1, Skandinaviens største folkebibliotek. 
Smart Library samarbejdede bredt med forskere, andre folke- og forskningsbiblioteker og andre interessenter i Danmark og udlandet. 

Projektets værktøjskasse formidler erfaringer med godt 17 forskellige kvalitative og kvantitative metoder i et format, som forhåbentlig er anvendeligt for andre folkebiblioteker. Desuden er der analyser, som kombinerer data fra forskellige datakilder med kritisk vurdering og forslag til opfølgende undersøgelser.
Endelig er der anbefalinger til hvilke overvejelser, man bør gøre, inden man sammensætter sin egen undersøgelsesmodel for et bibliotek. 
Læs vores anbefalinger her.

Ideforum for Smartlibrary er åbent for alle interesserede og fortsætter indtil videre. 

Projektinformation

Projektperiode: 1. august 2014 – Oktober 2017

Projektorganisering

Projektgruppe:

 • Sidsel Bech-Petersen, Biblioteksudvikler og Projektleder for Design Thinking in Libraries, sibp@aarhus.dk
 • Mads Lykke, Digital redaktør, Hovedbiblioteket/Dokk1, madly@aarhus.dk
 • Søren Holm, kommunikationsmedarbejder (indtil 31. august 2017)
 • Joachim Svendsen, Cand scient, bibliotekar, Hovedbiblioteket/Dokk1 josv@aarhus.dk


Praktikanter:

 • Sofie Gad, antropolog, Danmark
 • Anh Minh Nguyen, BSc(B), Danmark
 • Emma Catiri, Milano, Italien
 • Andrea Born, Münchner Stadtbibliothek, Tyskland
 • Megan Emery, Chattanooga Public Library, Tennessee, USA

 

Styregruppe:

 • Bo Fristed, Smart Aarhus, fristed@aarhus.dk
 • Marie Østergård, Chef for Bibliotekerne i Aarhus, mao@aarhus.dk
 • Knud Schulz, Chef for Bibliotekerne i Aarhus (indtil juni 2017)

 

Projektejere:

 • Knud Schulz, Chef for Aarhus (indtil juni 2017)
 • Marie Østergård, Bibliotekschef, Borgerservice og Biblioteker Aarhus mao@aarhus.dk

 

Projektleder:

 • Lotte Duwe Nielsen, Biblioteksudvikler ved Hovedbiblioteket/DOkk1, Aarhus LDN@aarhus.dk

 

Projektpartnere:

Smart Library har samarbejdet bredt med forskere, andre folke- og forskningsbiblioteker og andre interessenter i Danmark og udlandet for at sikre kvalitet, anvendelighed, systematik og fremtidsværdi for folkebibliotekerne. Projektet skriver sig ind under Smart Aarhus-paraplyen med projekttitlen: SmartLibrary. 

Formidling
Oplæg ved AU Library gå-hjem-møde 25. august 2016 / Joachim Svendsen og Lotte Duwe Nielsen

Oplæg ved Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Vinterseminar, "Open and Shared Access" 2. - 3. marts 2017 / ved Joachim Svendsen og Lotte Duwe Nielsen

Brugere i offentlige rum - Smart Library kick-off seminar 1. april 2016

Borgere i offentlige rum - data om ophold og færden. Afsluttende seminardag 3. oktober 2017

Artikel om Smart Library, projektlæring, netværk og perspektiver i Danmarks Biblioteker nr. 6, side 22-23/ Lotte Duwe Nielsen  

Finansiering
Projektet er finansieret af projektpartnerne med tilskud på 460.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker.

Slots- og Kulturstyrelsen begrundelse for tilskud: Projektet er nyskabende ift. at udvikle og teste metoder til dataindsamling, der kan anvendes til optimering af bygningsindretning, brug af rum mm. Kulturstyrelsen vurderer at projektet kan få stor betydning for fremtidens biblioteksindretning og brug. Se projektbanken på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside: http://www.projektbank.dk/nye-malemetoder-om-brug-af-nye-biblioteksrum

 

Kontakt

 • Marie Østergård, Chef for Bibliotekerne i Aarhus, mao@aarhus.dk – M: 51576463
 • Lotte Duwe Nielsen, Projektleder, LDN@aarhus.dk  – M: 51576461

 

Se også de formelle projektsider hos projektejer og Slots- og Kulturstyrelsen:

http://www.projektbank.dk/nye-malemetoder-om-brug-af-nye-biblioteksrum

https://www.aakb.dk/node/462

Åbent Ideforum for alle interesserede