Observationsværktøjer

Hvad og hvorfor? 

Selvom du kan finde ud af meget om en persons motivationer og værdier i et brugerinterview, er observation den bedste metode til at lære noget om faktisk adfærd.

Ofte er der ikke overensstemmelse mellem det brugerne siger de gør, og det de rent faktisk gør. Når du laver interviews, er det derfor en god ide at supplere med observationer og feltstudier, for at få indblik i, hvordan brugerne agerer. Det kan give en viden om brugerne, så alt ikke baseres på antagelser. 

Observation er også et rigtig godt supplement til nogle af de mere overordnede værktøjer som fx tracking og heatmaps, der giver os et indblik i bevægelsesmønstre og trendanalyser for brugernes adfærd.

 

Hvordan observerer man?

Det handler alt sammen om at holde øjnene åbne – og aktivt holde øje med, hvad brugerne gør. Sæt dig fx ned i udlånet; observer og dokumenter. Observationer kan laves på forskellige måder: 

  • Fluen på væggen: Stå i baggrunden, tag dit biblioteksskilt af og registrer brugernes handlinger i et område uden at blande dig. 
  • Deltagerobservation: Observer hvad brugerne gør, men spørg også indtil deres forskellige handlinger for at få en forståelse af, hvorfor de gør, som de gør. Lav små interviews med brugerne, baseret på åbne spørgsmål: "Hvad gjorde du lige der?" eller "Hvad tænkte du, da du så denne?".  I korte processer giver deltagerobservationer ofte mere værdi og flere input end et fluen-på-væggen-interview.
  • Shadowing: Følg efter brugere rundt i biblioteksrummet for at se, hvordan de bevæger sig, og hvad de foretager sig.
  • Gående observation/WalkalongsMetoden er en blanding af interview og deltagerobservation. Man interviewer brugeren samtidig med, at man observerer hans handlinger og spørger ind til handlinger. Det muliggør at man kan få nogle andre eller dybere indsigter, fordi man typisk også har længere tid sammen med brugerne. Denne metode er særlig brugbar, hvis man ønsker indsigt i brugernes oplevelser af rum, miljø osv. Lav en interviewguide og vær eventuelt to, så den ene kan notere og dokumentere med billeder. Efterfølgende skrives noter sammen og "downloades" (se afsnittet "Download" nedenfor).
  • Etnoraid: I stedet for at lave lange observationer og interviews, så gør det hele lidt hurtigere og vær flere om hurtigt at få samlet noget materiale ind. Gå ned i biblioteksområdet, lav korte interviews (5-10 min. I behøver ikke at lave aftaler med interviewpersoner først.), små workshops, observationer: kortere observationer. Dokumenter med billeder, video, notater. Kan bruges til hurtigt at give input til et område, vi undersøger. Tager ca. 2-5 timer i alt.

Dokumenter, dokumenter, dokumenter: Husk altid at dokumentere, hvad du ser med billeder, video, noter.

Download

Efter observationen skal du med det samme reflektere over de øjeblikke, du oplevede som mest interessante. Skriv dem ned på post-its eller i en notesbog, så du kan fortælle teamet om dem på en måde, der er nøjagtig, levende og visuel. Som med al anden data handler det om, at der skal bruges tid på at analysere dine data.

Giv jer god tid til at downloade det I har lært i jeres observationer. I en download-session fortæller den person, der har observeret, ud fra sine noter. De andre deltagere deler sig op, så der er en gruppe, der noterer interessante observationer (hvad der er set i området), mens den anden gruppe noterer indsigter - dvs. aha-oplevelser, ny viden, noget der overrasker.

Alle post-its deles i gruppen og de sorteres i temaer.

 

Udfordring

Observationer kan være ressourcetunge at gennemføre, da det kræver timer både til udførsel og til efterfølgende opsamling og analyse. 

 

Potentiale

Overordnet er det vores erfaring, at observationer er en ekstremt værdifuld kilde til indsigt i hvad der faktisk sker i biblioteksrummet. Selvom det tager tid får du hurtigt noget med tilbage, og det kræver ikke meget forberedelse. 

 

Omkostninger

Skal man arbejde med et stort område, kan det være en omkostningsfuld metode. På den anden side har mange af vores observationer også vist, at man kan nå rigtig langt med 5-6 timers observation af et område, hvis blot man også holder sig for øje, at det tidspunkt på dagen og ugen, man vælger at observere, selvfølgelig også betyder noget for resultatet.

 

Læs mere

Observationer er en central den af Design Thinking-metoden. Læs mere i toolkitet: www.designthinkingforlibraries.com og særligt om researchmetoder her.

Sidsel Bech-Petersen